tarbatuoigus@gmail.com
Tartu
+372 53 420 760

LEPINGUÕIGUS 

Aitame olukorras, kus vajate abi näiteks sõlmitud müügi,- üüri-, töö- vm lepinguga seonduvalt. 

Lepinguõigus reguleerib paljusid lepingutega seotud küsimusi, nagu näiteks lepingu sõlmituks lugemine, lepingu vormi küsimused, lepingu muutmine, lepingueelsed võlasuhted ja vastutus, eelleping, lepingu sisu määratlemine, tüüptingimused jne. 

Üldjuhul puudub siiski põhjus juristi abi järele seni, kuni mõlemad osapooled oma lepingulisi kohustusi korrektselt täidavad. 

Meie poole pöördutakse eelkõige juhul, kui üks osapool lepingut rikub ehk oma kohustust nõuetekohaselt ei täida või on teinud seda puudulikult. Aitame juhul, kui vajate nõu kaitsmaks end teise lepingupoole lepingu rikkumise tõttu või vajate vastupidi abi seetõttu, et teilt endilt nõutakse kahjutasu.

Võimalusi enda õiguseid kaitsta, kui lepingupartner on oma kohustusi rikkunud, on mitmeid: võite nõuda kahju hüvitamist, nõuda puudustega asja parandamist või asendamist, keelduda oma kohustuse täitmisest, alandada hinda, taganeda lepingust või see üles öelda, nõuda rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral viivist.

Kokkuvõttes, aitame olukordades, milles vaidluse aluseks on kehtiv leping. 

LEPINGUVÄLISED VÕLASUHTED 

Aitame olukorras, kus vaidluse ese ei puuduta lepingut. 

Kõige sagedamini on selleks olukord, kus teile on kahju tekitanud teine isik või ka vastupidi, kus te ise olete kellelegi kahju põhjustanud ning kannatanu nõuab teilt hüvitist. 

Praktikas esineb selliseid olukordi sageli: nt parklas mõlgitakse auto, naaberkorteri veeuputus kahjustab teie korterit jms.

Tavapäraseks õiguste kaitse viisiks on kahju hüvitamise nõue. Seda saate kasutada, kui teile on tekitatud kahju õigusvastase ja süülise tegevusega, kusjuures viimane hõlmab tahtlust, hooletust ja rasket hooletust. 

Lisaks õigusvastasele kahju tekitamisele hõlmavad lepinguvälised võlasuhted ka alusetu rikastumise, käsundita asjaajamise, asja ettenäitamise ning tasu avaliku lubamise võlasuhteid.

Kokkuvõttes, aitame olukordades, kus poolte vaheline vaidlus ei tulene lepingust.